במסגרת החלטת מיסוי 5359/15 נדון מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו (Net Exercise) במסלול הכנסת עבודה:

העובדות:

 1. חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: ״החברה״), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות למניותיה בהתאם לתכנית האופציות של החברה (להלן: ״תכגית האופציות׳׳), לעובדי החברה שאינם ״בעלי שליטה״ כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה(להלן: ״העובדים״), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול הכנסת עבודה שבסעיף 102 לפקודה(להלן: ״האופציות״).
 2. על פי תנאי תכנית האופציות, האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (מימוש נטו)(להלן: ״שיטת ה־ Net Exercise״). בשיטת ה- Net Exercise העובד לא משלם בפועל את תוספת המימוש בתמורה להקצאת מניות (להלן: ״תוספת המימוש המקורית״), אלא מוקצות לו מניות, ללא תמורה בכמות המשקפת את הרווח הגלום באופציות, במועד המימוש (להלן: ״הרווח הגלום״). מספר מניות החברה שיוקצו לעובד בפועל יהא המספר המתקבל מחלוקת הרווח הגלום, במחיר המניה במועד ההמרה.

דוגמה: הקצאה לעובד של 10 אופציות למניות של החברה. תוספת ההמרה היא 20. מחיר מניית החברה במועד ההמרה הוא 100.

סה״כ תוספת ההמרה:                                                         200=20*10

שווי ההטבה הגלום:                                                             800=1000-200

סך המניות המוקצות:                                                         8=800/100

אם הנתונים זהים לעיל, אך משולם ערכן הנקוב של המניות בסך 1 ₪ למניה:

סך המניות המוקצות(בקירוב):                                            8=(100-10)/800

 1. בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת או תהא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות והמניות שיוקצו מכוחן, למעט בכפוף לאישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.
 2. יודגש כי מנגנון ה- Net- exercise נקבע מראש בתבנית האופציות ויישומו יבוצע בהתאם לקבוע בתכנית האופציות.
 3. הוצהר כי האופציות המוענקות תחת תכנית האופציות מסווגת לצרכים חשבונאיים, כהענקה הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי ASC718 לפי כללי החשבונאות האמריקאיים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים).

הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות למניות בשיטת ה- Net Exercise.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

 1. המרת האופציות למניות בשיטת ה- Net Exercise לא תהווה אירוע מס או הפרת הוראות סעיף 102 לפקודה בכפוף לעמידה בתנאי החלטת המיסוי.
 2. מועד אירוע המס יחול ב״מועד המימוש״ כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.
 3. סך הרווח שינבע לעובד במועד המימוש, יחויב במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה וימוסה על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה.
 4. יודגש, כי באם מועד המימוש נטו יהא לפני ״תום התקופה״, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: ״תום תקופה״), אזי ינוכה המס לפי הגבוה משני אלו: (א) המס שהיה חל במועד ההקצאה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצה ועד מועד התשלום; (ב) המס החל במועד המימוש. וזאת בהתאם לכלל 7 לכללי מס הכנסה(הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס״ג ־ 2003.
 5. באם, במועד ההמרה, מוקצות לעובד שהמיר מניותיו בשיטת המימוש נטו כמות מניות הגבוהה מזו המחושבת על פי הדוגמה לעיל, יראו בכל שווי כמות המניות העודפת ביום המימוש כהכנסת עבודה אשר תמוסה, במועד קבלת המניות, עפ״י שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, אלא אם בחרה החברה להקצות את כמות המניות העודפת בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(1) לפקודה.
 6. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות במקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.