גז ודלק

​משרד התשתיות הלאומיות אחראי עלפיקוח ואכיפה של חוקים, תקנות, צווים והוראות הקשורים לדלק ולגפ”מ (גז פחמימני מעובה, המשמש לבישול והנעת כלי רכב). מטרת הפעילות הינה, בעיקרה, להבטיח את איכות הדלק שנמכר לציבור כמו גם את בטיחות הציבור בכל הנוגע לגז ודלק שהינם חומרים בעלי פונטנציאל סיכון גבוה. האכיפה מתבצעת במספר כלים, ובין היתר מוגשים על ידי משרד התשתיות הלאומיות כתבי אישום נגד חברות ויחידים שביצעו עבירות על החוקים ויתר ההוראות המסדירות את השימוש בדלק וגז.במסגרת פעילותה אוכפת יחידת הפיקוח של משרד התשתיות הלאומיות, בין היתר, עבירות הקבועות בחוקים, בצווים ובתקנות שלהלן:

חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ”א – 1961.

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגפ”מ), תשס”ב-2002.

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במיכלית) תשס”ח- 2007.

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי”ח-1957.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הבטחת ההספקה של גפ”מ), תשמ”ט-1989.

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(ניפוק דלק במיכלית) תשס”ח- 2007.

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק)(סולר לתחבורה), תשס”ג – 2003.

חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ”ט- 1989.

צו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ”מ ובמחסן עזר), תשנ”ב – 1992.

לתקנות שירותי הובלה, התשס”א-2001.

חוק התקנים, התשי”ג – 1953.