ריח
מטרדי ריח פוגעים באיכות החיים ולא פעם הופכים את המגורים או השהייה במקום מסוים לבלתי נסבלים – כל הזמן או חלק מהזמן.

החוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961, קובע כי גרימת ריח חזק או בלתי סביר הינו עבירה פלילית. בסעיף 3 לחוק נקבע, ”לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים”.ריח אף יכול להיחשב “

מטרד ליחיד” או “מטרד לציבור” לפי פקודת הנזיקין. לפיכך עשוי הריח להיחשב, כתלות בעוצמתו ובהיבטים נוספים, עוולה המקנה זכות להגשת תביעה נגד אדם, חברה או תאגיד הגורמים למפגע ריח. 


החובה להימנע ממטרדי ריח רחבה מאד. חובה זו עשויה לחול לא רק על גורם המפגע, אלא גם על מי שמפגע הריח מגיע משטח הנמצא בפיקוחו או בשליטתו, עד כדי הטלת אחריות פלילית על אותו אדם.

לאדם אשר נפגע ממטרד ריח ישנן מספר אפשרויות פעולה משפטיות להביא להסרת המפגע. החל מהגשת תביעה לסילוק המפגע ועד לפתיחה עצמאית בהליך פלילי (קובלנה). במקרה בו נגרמו נזקים ניתן גם לתבוע פיצויים בגין כך.