,

מיסוי הוני של אופציות לעובדים בעת רכישה של החברה תמורת מניות ומזומן, לפני תום תקופת החסימה

במסגרת החלטת מיסוי 9567/15 נדונה שאלת מיסוי אופציות שהוענקו לעובדי חברה, בהתאם לסעיף 102 לפקודה במסלול הוני, אשר נרכשה על ידי חברה ציבורית בחו"ל, בתמורה שחולקה בין מזומן למניות נסחרות, ואשר בוצעה טרם תום תקופת החסימה של עשרים וארבעה (24) חודשים.

במסגרת החלטת המיסוי ביקשה החברה כי יראו במכירת מניות המימוש וקבלת התמורה במזומן בידי העובדים בגין מניות אלו, אשר טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף 102(ח) לפקודה וכן שיחול רצף על התמורה במניות. בקשה זו אושרה בכפוף להוראות הבאות:

1. על התמורה במזומן והתמורה במניות להיות מופקדת בידי הנאמן עד תום תקופת החסימה.

2. מועד אירוע המס לכל דבר ועניין הינו במועד ה – Closing של העסקה עם החברה הרוכשת. יחד עם זאת, מועד המימוש, לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או עד להעברת התמורה מהנאמן לעובד.

3. מהתמורה במזומן תנוכה במועד אירוע המס, מקדמת מס, על חשבון תמורה זו, וזאת בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה.

4. כל משיכה לפני תום התקופה תחויב במס שולי.

5. בגין התמורה במניות הרוכשת נקבע כי החלפת מניות המימוש במניות הרוכשת, לא תהווה אירוע מס הן במישור העובדים והן במישור החברה, ויחול רצף מס, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין "תום התקופה" (בכפוף לקיום תוכנית מאושרת של החברה הרוכשת).

יתר התנאים מפורטים בהחלטה.