דיני עבודה

בהתאם למגמה הקיימת בכל תחומי המשפט, גם בתחום אכיפת דיני העבודה הולך וגובר השימוש בהליכים הפליליים. כתבי אישום מוגשים, באופן תדיר, נגד יחידים וחברות אשר מפרים הוראות פליליות שנקבעו בחוקי העבודה.

יש לשים לב כי למרות שהפורום בו נדונים ההליכים הינו בית הדין לעבודה, האמור בהליכים פלילים לכל דבר ועניין. מבחינת הפרוצדורה בה מתנהל ההליך, מבחינת דיני הראיות, ומבחינת הסנקציות שבתי הדין לעבודה מוסמכים להטיל על אדם שנמצא אשם. דהיינו, קנסות, התחייבות להימנע מביצוע עבירה, מאסר לריצוי בעבודות שירות, ואף מאסרים בפועל. כל זאת בנוסף לתיוג הלא מחמיא של האדם או החברה כעבריין מורשע. תיוג שעלול, לעיתים, לחסום אדם או בית העסק מהתמודדות במכרזים או להקשות עליהם מלקבל עבודה כזו או אחרת. מכאן שלצורך ההתמודדות עם כתב אישום יש צורך להיעזר בשירותיו של עורך דין שבקיא בדין הפלילי והינו בעל ניסיון בניהול הליכים פלילים.

הגורם המוסמך על פי הדין לאכוף, לחקור, להטיל עיצומים ולהגיש כתבי אישום בעבירות בתחום דיני העבודה הינו משרד הכלכלה והתעשייה. הסמכות רלוונטית למספר רב של חוקים בינהם: חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ורשימה נוספת וארוכה של חוקים שונים.

שינוי משמעותי בכל הנוגע לאכיפת חוקי העבודה חל עם כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה קבע מדרג אכיפה והרחיב את סמכויות משרד הכלכלה והתעשייה להטיל עיצומיים כספיים על מעסיקים אשר פוגעים בזכויות עובדים. את העיצום הכספי ניתן להטיל לא רק על החברה או בית העסק בהם מועסק העובד, אלא גם על מנהלה הכללי של החברה. על החלטת הממונה במשרד הכלכלה והתעשייה להטיל עיצום כספי ניתן להגיש ערר בפני ועדת ערר סטטוטורית. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.