חומרים מסוכנים

חוק החומרים המסוכנים, תשנ”ג-1993, מסדיר את העיסוק בחומרים מסוכנים שהינם בעלי פוטנציאל להזיק לבריאות ולסביבה.

“חומר מסוכן” מוגדר בחוק כרעל או כימיקל מזיק. בתוספות לחוק ניתן למצוא רשימה ארוכה של חומרים הנחשבים רעלים וכימיקלים מזיקים.

עיסוק ברעלים מותנה בקבלת היתר מיוחד. היתר זה בא בנוסף לרישיון העסק בו מחויב מי שעוסק בחומרים מסוכנים. האיסור לעסוק ברעלים ללא היתר מתפרש על קשת רחבה של פעילויות: יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש.

תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ”ו-1996, מתירות לכל אדם וחברה לעסוק ברעלים – אף ללא היתר –  ובלבד שהחומר אינו עולה על כמות מסויימת או על ריכוז מסוים, או שניהם במצטבר, כפי שנקבע בתקנות אלו. לדוגמא: חומר מסוכן מסוג “פרכלורואתילן” (Perchloroethylene) חייב בהיתר רק במשקל  גבוה מ- 5 ק”ג. חומצה הידרוכלורית (Hydrochloric Acid) חייבת בהיתר רק במשקל  גבוה מ- 100 ק”ג וריכוז העולה על 10%.

עיסוק ברעלים ללא היתר, מכירה למי שאינו בעל היתר, והחזקת חומרים המסוכנים בניגוד לתנאים שנקבעו בהיתר, הינם עבירות פליליות. בדומה ליתר החיקוקים הסביבתיים העבירות הינן מסוג אחריות קפידה ועל נושאי המשרה בתאגיד חלה חובת פיקוח שהפרתה מהווה גם היא עבירה פלילית (ראו לשונית באתר זה העוסקת בתחום זה של אחריות תאגידים ונושאי משרה).

לממונה במשרד להגנת הסביבה סמכות להטיל עיצום כספי על אדם או תאגיד שעסקו ברעלים ללא היתר, או שהפרו הוראות אחרות הקבועות בחוק. סכומי העיצום תלויים במחזורי הפעילות של התאגיד עליו מוטל העיצום כאמור בסעיף 14 ה’ לחוק החומרים המסוכנים.

סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

“(1) …

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 52,850 שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 211,350 שקלים חדשים;
(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 422,760 שקלים חדשים;
(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 845,510 שקלים חדשים”