אוויר

זיהום אוויר עלול לפגוע בבריאותו של אדם ולגרום מחלות חמורות. מעבר לכך, זיהום אוויר עלול להוות מטרד של ממש למי שחי בסמוך למפעלים, או בתי עסק, המזהמים את האוויר הסמוך אליהם.

האוויר מזוהם על ידי מספר רב של גורמים, עשן העולה מארובות תעשייתיות, אבק חומרי בניה, אדי דלק, שריפות וכו’.

הסדרת מפגעים אלו ואחרים נעשה באמצעות חוק אוויר נקי, תקנות מכוח חוק זה וחוקים נוספים. חוק אוויר נקי, התשס”ח – 2008 נחקק בשנים האחרונות. החוק ממנסה לתת מענה רחב למכלול סוגיות הקשורות לשמירה על איכות האוויר.

החוק שם דגש על הסדרת הפעילות של מקורות פליטה, ובעניין זה מונה החוק הוראות רבות. הפעלת מקור פליטה שעלול לגרום לזיהום אוויר כמפורט בחוק אוויר נקי, טעונה קבלת היתר מהממונה במשרד להגנת הסביבה. החוק מטיל חובה מפורשת על הרשויות המקומיות לפעול למניעה וצמצום זיהום אוויר בשטחן.

הפרת הוראות החוק המרכזיות מהווה עבירה פלילית. בדומה ליתר החיקוקים הסביבתיים העבירות הינן עבירות של אחריות קפידה ועל נושאי המשרה בתאגיד חלה חובת פיקוח שהפרתה מהווה גם היא עבירה פלילית (ראו לשונית באתר בעוסק בתחום זה של אחריות תאגידים ונושאי משרה).

בנסיבות מסוימות שנקבעו בסעיף 69 לחוק אוויר נקי שמורה לאזרח הנפגע מזיהום אוויר הזכות להגיש קובלנה פלילית נגד המזהם. משמע, לנהל בעצמו את ההליך הפלילי נגד המזהם.  לפי סעיף 70 לחוק אוויר נקי מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק הינם עוולה אזרחית, ומכאן שיש בהם עילה להגשת תביעה אזרחית/כספית.

החוק אף נותן סמכות לבתי המשפט לתת צווים למניעת וצמצום זיהום אוויר. צווים אלה מוסמך בית המשפט לתת גם נגד מי שטרם הורשע במידה וקיימות ראיות טובות לזיהום אוויר מצידו.

לממונה במשרד להגנת הסביבה סמכות להטיל עיצום כספי על אדם או תאגיד שהפרו הוראות המנויות בחוק אוויר נקי, לרבות הוראות הקשורות בהפעלת מקור פליטה. סכומי העיצום הקבועים בחוק הינם משמעותיים ביותר ומגיעים למאות אלפי שקלים.