האיסור על שינוי תנאי המכרז או ביטולם לאחר קבלת ההצעות במכרז

יאיר מינטוס, עו"ד

האם רשאי עורך מכרז לשנות את תנאיו לאחר קבלת ההצעות השונות במכרז? בע"א 700-89 חברת החשמל לישראל בעמ נ מליבו ישראל בעמ נקבע על ידי בית המשפט העליון, בעקבות בג"צ 632/81, בג"צ 19/82, מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות ואח', כי הדבר אסור וחוטא לכללי יסוד החלים על מכרזים. בבגץ 2167/90 מיקרונט בע"מ נ' משרד החינוך והתרבות, נפסלה החלטת ועדת המכרזים אשר קבעה את המרכיבים על פיהם יינתן ציון לכל הצעה, לאחר שכבר היו ידועות לו ההצעות למכרז ותוצאות בדיקתן.

בעת"מ (י-ם) 242/01 אורקל מערכות תוכנה ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד האוצר, הרחיב בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים וקבע כי בעל המכרז איננו רשאי לשנות את תנאיו לאחר הגשת ההצעות, שכן כלל זה מבטא את עקרון השוויון בין בעלי ההצעות. במקרה שנדון בפסק הדין בוטלו חלק מהבדיקות שנקבעו במכרז, ושלב שפורט במכרז באופן מפורט ומדוקדק הומר על-ידי ועדת המכרזים ללא ידיעתן של המציעות בהליך חלופי שכלליו ודרך ביצועו לא הובהרו די הצורך והשקיפות ממנו והלאה. בית המשפט קבע כי פעולה זו הינה בגדר שינוי בתנאי המכרז, שנעשה לאחר הגשת ההצעות למכרז, אשר אלמלא נעשה היתה הצעת העותרת עשויה לזכות במכרז. לפיכך השינוי בתנאי המכרז הוא שינוי מהותי, שהביא לכך שההכרעה במכרז נפלה על יסוד אמות-מידה שלא היו ידועות למציעות מראש ותוך סטייה מתנאי המכרז. שינוי זה פגע בעקרון השוויון בין המציעים בהגינות הליכי המכרז, ולפיכך מתחייב ביטולה של החלטת הועדה. עוד הוסיף בית המשפט, כי השיקולים בבחירת ההצעה הזוכה, שאותם אין לשנות לאחר הגשת ההצעות למכרז, כוללים גם את אמות-המידה שלפיהן תיבחנה ההצעות. שינוי אמות-המידה שנקבעו במכרז לבדיקת איכות לאחר שהתקבלו הצעות מאת המציעים השונים הינו בעייתי במיוחד.