פסילת הצעה במכרז בגלל ערבות בנקאית מיטיבה – פסק דין אפקון נ' ליד בקרה ואח'

יאיר מינטוס, עו"ד

ביום 1.1.2012 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעע"ם 2628/11 אפקון בקרה ואוטומציה נ' ליד בקרה ואח' (פורסם ב"נבו") ,אשר קבע כי גם ערבות מיטיבה אשר הגיש מציע במכרז, אשר תקופת מימושה ארוכה בכמה ימים מתקופת המימוש הנכונה, הינה ערבות פסולה הפוסלת את ההצעה שהוגשה.

בפסק הדין, סוקר בית המשפט את הפסיקות הרבות ביחס לצורך לדקדק בענייני ערבויות במכרזים. אך מה קורה עת תנאי הערבות מיטיבים עם עורך המכרז ולא מרעים עימו? נדמה שההכרעה בשאלה זו מורכבת יותר. בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת נאור, ובהסכמת השופט (כתוארו דאז) גרוניס והשפוט רובינשטיין), ובהתבסס על פסק הדין בעניין מסילות (עע"ם 8610/03 אמנן מסילות נ' המועצה המקומית מג'אר) ואמרות אגב ו/או דעות מיעוט בפסקי דין נוספים, ומטעמי מדיניות משפטית, קבע לבסוף כי שינוי בערבות, הן לטובה והן לרעה, מביא לפסילת ההצעה. בית המשפט קבע מספר חריגים מצומצם לכלל הזה.