פסק הדין בעניין רופא- עובד שסווג באופן שגוי כעצמאי יהיה זכאי לכל הזכויות הכספיות שנשללו ממנו בגלל הסיווג

ביום 22.12.2011 פורסם פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעניין רופא (ע"ע (עבודה-ארצי) 110/10 רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח בע"מ, פורסם ב"נבו")), הקובע כי עובד שסווג באופן שגוי כ"עצמאי" יהא זכאי לכל הזכויות הכספיות שנשללו ממנו – על סמך השכר החלופי כפי שייקבע ע"י ביה"ד – וזאת מבלי שניתן יהא לקזז ממנו סכום כלשהו כתוצאה מהפער בין התמורה הקבלנית לבין השכר החלופי. רק במקרים חריגים ונדירים, קובעת הפסיקה, בהם ישתכנע בית הדין בדבר חוסר תום לב קיצוני של העובד, כפי שיילמד מתוך כלל הנסיבות ובהתחשב במבחני העזר שנקבעו בפסיקה, ידון בית הדין בטענת קיזוז, על מנת למנוע תשלום כפל שיש בו ניצול של דיני העבודה, וכאשר בכל מקרה לא תידון טענת השבה (קרי, לא תקום לעובד חבות העולה על הסכומים שנפסקו לזכותו כתוצאה מתביעתו).

מבחני העזר הינם: (א) קיומו של פער ניכר בדרך כלל 150% ומעלה בין התמורה כ"עצמאי" לבין השכר החלופי. בנוסף לכך ובמצטבר, (ב) קביעה עובדתית כי הבחירה במתכונת ההתקשרות ה"קבלנית" הייתה של המועסק ולא של המעסיק בין מתוך יוזמה שלו מטעמיו, ובין לאחר שניתנה לו אפשרות אמיתית לבחור בין העסקה כ"עובד" לבין העסקה כ"עצמאי" בשכר גבוה יותר והוא בחר באחרונה.

כפי שהובהר במסגרת פסק הדין, מדובר במבחני עזר שנועדו לסייע בקביעה מתי מתקיים חוסר תום לב קיצוני שאין בהם כדי לפגוע בשיקול דעתו של בית הדין להגיע למסקנה בדבר חוסר תום לב קיצוני בנסיבות אחרות.

2 תגובות

פינגבקים וטרקבקים

  1. […] התפרסם פסק הדין בעניין רופא לפיו יבוצעו קיזוז והשבה רק במקרים קיצוניים. המערערת […]

  2. […] התפרסם פסק הדין בעניין רופא לפיו יבוצעו קיזוז והשבה רק במקרים קיצוניים. המערערת […]

תגובות סגורות